VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI

GroupGSA có một hệ thống các văn phòng liên kết chiến lược toàn quốc và toàn cầu. Điều này cho phép chúng tôi luôn vận dụng lợi ích của kiến thức và con người tại địa phương vào dự án.

Sydney

Level 7, 80 William Street
East Sydney NSW 2011
Australia
T +612 9361 4144
F +612 9332 3458
E sydney@groupgsa.com

Melbourne

Level 1, 104 Exhibition Street
Melbourne VIC 3000
Australia
T +613 9416 5088
F +613 9416 5099
E melbourne@groupgsa.com

Brisbane

Level 14, 100 Edward Street
Brisbane Qld 4000
Australia
T +617 3210 2592
E brisbane@groupgsa.com

Perth

Level 1, 285 Vincent Street
Leederville WA 6007
Australia
T
E perth@groupgsa.com

Shanghai

Room 407, No. 71, Xi Suzhou Road Jingan District
Shanghai 200041
PR China
T +86 182 1036 2158
E shanghai@groupgsa.com

Ho Chi Minh city

19th Floor – Havana Tower, 132 Ham Nghi, Ben Thanh Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Vietnam
T +84 28 3827 5385
F +84 8 3827 5386
E HCMC@groupgsa.com